GEBRUIKERSVOORWAARDEN  dd.  21 september 2018

Alvorens de Dansstudiowebsite te raadplegen dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen.
  1. Draagwijdte en doel van deze gebruikersvoorwaarden

1.1       Toepassingsgebied – De huidige gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de Dansstudio website.

1.2       Dansstudio Ijvi Hagelstein, hoofdzetel te B-2627 Schelle, Halfstraat 8, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0446.485.951 (RPR Antwerpen)

1.3       Doelgroep – De Dansstudio websites zijn in hoofdzaak bedoeld voor kinderen (“de gebruikers”) en ouders. Deze gebruikersvoorwaarden zijn bestemd voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers (“jij”, “je”, “jou”). Het bezoeken van de Dansstudio websites, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wil overmaken, kan u Dansstudio contacteren.0.be of op

1.4       Wijzigingen – We kunnen deze gebruikersvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wanneer Dansstudio wijzigingen aanbrengt aan de gebruiksvoorwaarden, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

  1. Gebruik van Dansstudio websites

2.1       Geoorloofd gebruik – De Dansstudio website mag worden gebruikt voor persoonlijk gebruik voor informatieve- en amusementsdoeleinden overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en gedragsregels meegedeeld door DANSSTUDIO.

2.2       Niet geoorloofd gebruik – We staan volgend gebruik van  de Dansstudio website  niet toe:

–           gebruik dat commercieel of zakelijk is, als doel heeft producten of diensten te adverteren of te verkopen (al dan niet met winstoogmerk);

           gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruikersvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;

–           gebruik dat naar volle discretie van DANSSTUDIO schade aan DANSSTUDIO of derden kan toebrengen.

2.3       Diensten en inhoud van derden – Dansstudio website kan diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. DANSSTUDIO beheert deze diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet voor verantwoordelijk. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud te lezen .

  1. Intellectuele eigendomsrechten

3.1       Bescherming – De Dansstudio websites zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van DANSSTUDIO of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten.

3.2       Licentie door DANSSTUDIO – We verlenen gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om  de Dansstudio websites te gebruiken, inclusief het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal, enkel en alleen voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

3.3       Licentie aan DANSSTUDIO – Gebruikers verlenen DANSSTUDIO een exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

3.4       Niet toegelaten gebruik – Gebruikers mogen niet:

–           delen of het geheel van de Dansstudio website reproduceren of openbaar maken;

–           software of technologie ter bescherming van inhoud of rechten die op de Dansstudio websites worden gebruikt omzeilen of buiten werking stellen;

–           identificatie, auteursrechtrechtelijke- of andere mededelingen van eigendom verwijderen.

  1. Registratiegegevens

Te verstrekken informatie – Je zal juiste, actuele en complete informatie verschaffen en in stand houden in geval van registratie op de Dansstudio website, waaronder contactinformatie voor mededelingen door ons aan jou en desgevallend je betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord  of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of gebruiker. We kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te verifiëren. We vragen jou om DANSSTUDIO te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de Dansstudio website door andere gebruikers.

 

  1. Vertrouwelijkheid en beveiliging

5.1       Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers van de Dansstudio website. Je bent daarom ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de Dansstudio websites waarvan u op de hoogte raakt.

5.2       Maatregelen door DANSSTUDIO – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.

5.3       Maatregelen door jou – Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, anderszins de Dansstudio website (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van  de Dansstudio website (of een deel daarvan) door een andere gebruiker. Daarnaast stem je ermee in elementen van de Dansstudio websites niet te openen, controleren uitlezen of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, processen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  1. Kennisgevingen

6.1       Kennisgevingen aan DANSSTUDIO – Alle kennisgevingen aan DANSSTUDIO in verband met de Dansstudio website, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten, andere mededelingen en de mededelingen van opzegging of annulering dienen via het secretariaat van de Dansstudio te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

6.2       Kennisgevingen door DANSSTUDIO – Alle kennisgevingen door DANSSTUDIO in verband met  de Dansstudio website geschieden uitsluitend aan het door jouw opgegeven e-mailadres .

6.3       Bewijsovereenkomst – Alle kennisgevingen overeenkomstig dit artikel worden geacht schriftelijk te zijn geschied en binden de kennisgevende partij behoudens bewijs van het tegendeel.

 

  1. Waarborg en aansprakelijkheid

7.1       Waarborgen ten aanzien van de Dansstudio website– De Dansstudio website wordt geleverd zoals ze zijn op het moment van de raadpleging . We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond  Dansstudio websites uiteengezet zijn.

7.2       Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van  de Dansstudio website en voor de naleving van deze gebruikersvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart DANSSTUDIO tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content.

7.3       Aansprakelijkheid van DANSSTUDIO – Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk jegens jou en/of de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, software- en/of hardware problemen en compatibiliteit van de apparaten waarop de Dansstudio websites worden geraadpleegd, misbruik van de Dansstudio websites door bepaalde gebruikers,  enz.). DANSSTUDIO garandeert niet dat de door haar geleverde diensten te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om de diensten onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering. Jij en de gebruiker kunnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als een gevolg van dergelijke onderbrekingen. DANSSTUDIO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader  van de Dansstudio websites. In geval DANSSTUDIO aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juiste uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, werd afgesloten.

  1. Diverse bepalingen

8.1       Rechtskeuze – Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan- en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

8.2       Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.

8.3       Voortbestaan – De bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.